Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě TOPokno.com (Daniel Stejskal, IČ: 70003122, Loučná nad Desnou 80, 78811). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Danielem Stejskalem (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákony České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., a v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), které jsou obsaženy v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Všechny uvedené zákony jsou ve znění pozdějších právních předpisů.

1.2 Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel nebo prodávající.
Dodavatel nebo prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující nebo spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu kupujícího s jeho návrhem objednávky, tedy závazným potvrzením prodávajícího. Doručením vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným  zbožím.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a podobně). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem v internetové obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na nutnost souhlasu s obchodními podmínkami je upozorněn před uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu a kupující má možnost kontroly, změny a úpravy objednávky před jejím odeslání. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.6 Základní údaje

Provozovatel:
Daniel Stejskal
Email: stejskal@topokno.com
Tel: 721 950 704

Osoba odpovědná za provoz obchodu:
Ing. Kamil Coufal
Email: coufal@topokno.com
Tel: 728 469 759

Sídlo provozovatele:
IČ: 70003122
DIČ: CZ7504035770
Zapsána: 22.5.2000
Bankovní spojení: 212954439/0300
Telefonní kontakt: +420 721 950 704
Email: info@topokno.com
Web: www.topokno.com

 

2.  Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na online obchodu Topokno.com je dodavatelem prezentováno zboží k prodeji. Prezentováno je včetně cen včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 5.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 5.

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Kupní smlouva vznikne na základě objednávky odeslané kupujícím. Kupní smlouva je prodávajícím evidována pod číslem, které je totožné s číslem objednávky na základě, které kupní smlouva vznikla. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) při uzavírání smlouvy, při provádění změn v ní, při veškeré komunikaci ohledně ní i při případném jejím rušení. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření smlouvy, pro její změny, pro komunikaci ohledně ní i pro její případné zrušení, jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si kupující hradí sám v plné výši.

2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6. Spotřebitel uzavírá kupní smlouvu svým jménem. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem (dále jen „potvrzení objednávky“) zaslaným na emailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí jsou i Další dokumenty.

2.7. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu podnikateli prostřednictvím potvrzení objednávky zaslaným na emailovou adresu zadanou v objednávce. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí jsou i Další dokumenty. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto návrhem.

 

3.Platební podmínky a cena

3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo zaslání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3. Prodávající při dodání zboží v rámci ČR akceptuje následující platební podmínky:

- platba předem bankovním převodem - kupní smlouva je automaticky zrušena, pokud do pěti pracovních dnů od odeslání pokynů k platbě, kupující zboží nezaplatí. Termín platby lze na základě písemné žádosti kupujícího odložit.

- platba na dobírku při doručení zboží přepravcem (hotovost přebírá od zákazníka přepravce

3.4. Prodávající nedodává zboží mimo území ČR.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo, požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na objednané zboží až do výše 100% ceny objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

3.6. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Zboží dodáváme pouze na území České republiky.

4.2. Expedice zboží, které je na skladě prodávajícího, je zpravidla expedováno do 24 hodin (v pracovní dny), nejpozději do tří pracovních dnů od:

• obdržení objednávky od kupujícího

• v případě platby předem bankovním převodem - od připsání platby na účet prodávajícího

• U zboží, které není skladem, bude termín expedice upřesněn e-mailem nebo telefonicky.

4.3. Zasílání přepravní službou po ČR.

Převzetí zboží: Zboží může převzít pouze kupující, nebo jím pověřená osoba. Přebírající osoba se v případě žádosti pracovníka přepravní služby musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Dodání zboží: Kupující může po obdržení potvrzující zprávy od přepravce, že zboží od prodávajícího převzal, změnit den a místo doručení. Tuto změnu je třeba provést neprodleně. Den expedice lze na žádost kupujícího odložit.

Není-li zboží v určeném a ani náhradním termínu vyzvednuto, je zásilka vrácena prodávajícímu a tím je kupní smlouva automaticky zrušena.

4.4. Převzetí zásilky kupujícím: Kupující předmět koupě prohlédne ihned po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Například zásilka je neúplná (není doručen správný počet balíků) nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

V případě, že počet balíků zásilky odpovídá přepravnímu listu, přesto se v zásilce vyskytuje vada (např. oproti přiloženému daňovému dokladu chybí zboží, nebo je zboží zaměněno), kupující do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky uplatní právo z vadného plnění u prodávajícího, nejlépe na e-mail info@topokno.com. Do zprávy kupující uvede číslo Kupní smlouvy (objednávky) a telefonní kontakt na sebe.

4.5. Ceny dopravy jsou dostupné na stránce: doprava zboží

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Problematiku odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem řeší odstavce č.: 5.1. - 5.5. těchto Obchodních podmínek a podrobně jsou popsány v dokumentu Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží , ke kterému náleží Formulář pro odstoupení od smlouvy .

Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy on, nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce), převzala zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující může použít přiložený Formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Kupující může prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat i jiným jednoznačným písemným prohlášením, které splňuje zákonné povinnosti.

5.2. Vrácení zboží a vrácení peněz

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bylo doručeno písemné oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Bylo-li vrácené zboží dodáno v zásilce společně s jiným zbožím, které si kupující ponechává v držení, a byly-li náklady na dodání zásilky účtovány jednou položkou, vrátí prodávající kupujícímu poměrnou část celkově účtovaných nákladů za dodání zboží.

Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou ze strany prodávajícího další náklady.

Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že vrácené zboží v pořádku odeslal zpět.

5.3. Náklady na vrácení zboží a zodpovědnost za snížení hodnoty zboží

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

Pokud je vrácené zboží poškozeno, byť jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody.

5.4. Poučení o odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy má každý možnost nalézt na webových stránkách prodejce. Vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími prováděcími právními předpisy.

5.5. Případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit

Spotřebitel nemůže podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.6. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.

V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu bude po kupujícím v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění, jakož i předpisy související vyžadován občanský průkaz. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

5.7. Dodatečná úprava ceny

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení či úpravu objednávky u zboží, které má uvedenou chybnou cenu v důsledku chyby. O tomo kroku neprodleně informuje zákazníka emailem nebo telefonicky a dohodne s ním další možnosti. V těchto případech prodávající nabídne kupujícímu zvýhodněnou cenu jako odškodnění za případné komlikace vzniké kupujícímu.

5.8. Korespondenční a zasílací adresa prodávajícího

Odstoupení od kupní smlouvy a zboží zasílejte na adresu: Daniel Stejskal, Loučná nad Desnou 80, 78811

 

6. Záruční podmínky

6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.2. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

6.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží , nebo jeho dílů, které je způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

6.4. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontraktačního jednání.

6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6.6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.7. Má-li věc vady nebo jiné vlastnosti, má kupující dle příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku, právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

6.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na jeho adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.10. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

6.11. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6.12. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o kupujících slouží výhradně pro interní potřebu prodávajícího.

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

V případě dopravy zboží kupujícímu si prodávající vyhrazuje právo předat přepravní společnosti nezbytné informace k tomu, aby mohlo být objednané zboží úspěšně doručeno kupujícímu. Osobní údaje kupujících nepředá prodávající žádné další osobě.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo pro předání nezbytných informací o kupujícím, pro možnost udělení veřejně přístupných recenzí prodávajícího.

Kupující podnikatel uzavřením smlouvy souhlasí s uchováním veškerých dokladů a informací u prodávajícího, které prodávajícímu předepisuje uchovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění, jakož i předpisy související.

 

8. Recenze a komentáře

8.1. Dodavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze a komentáře, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.